Match Report
Nottingham Girls' High School Girls-U15A vs  Trust Rally at Oxford High School
On: Thursday, 08 Nov 2018
Venue: Away

V Bromley lost 0-3

v Croydon won 1-0

v Streatham and Clapham lost 0-1

v Sutton won 4-0

v Norwich won 1-0

v Sheffield lost 0-2